top of page

Дамски ватиран суичър с качулка и бродерия на жена в традиционни дрехи. Стилен практичен, функционален, по последна улична мода – представяме ви новия дамски HD суитчър.

 

Цвят: същият като снимката 

Размер: 18,5 Х  27,5 см. същият като снимката 

 

Моля свржете се с нас на телефон 0898531692 ние може да ви предложим и други модели и цветове.

 

Поръчката се извършва само със заявка на телефон: 0898531692, email: yangfamilytaichichuan@abv.bg. Доставка до 10 дни.

 

Дамски ватиран суичър с качулка и бродерия на жена МОДЕЛ8

118,00лв Standardpreis
88,50лвSale-Preis
Цвят
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

  ​I. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 5. В.Г, ап.89, ЕИК BG123754601, представлявано от Тихомир Тодоров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на домейн: yangfamilytaichi.bg на СОЛО КЕПИТЪЛ”, наричан по-долу „СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД”.

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

   

  1. Наименование на Доставчика: СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД

  2. Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 5, вх.Г, ет.6, ап.89

  3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 167

  4. Данни за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 5, вх.Г, ет.6, ап.89, Email: solocapital@solocapital.bg, тел: +359898531692

  5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG123754601,

  6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

  тел.: (02) 940 20 46

  факс: (02) 940 36 40

  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: 02 / 980 25 24

  факс: 02 / 988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: kzp.bg

  7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG123754601.

  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД

  Чл. 3. СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД притежава електронен магазин yangfamilytaichi.bg, достъпен на адрес в Интернет https:// yangfamilytaichi.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД стоки и услуги, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД  чрез интерфейса на страницата на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg достъпна в Интернет;

  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg;

  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg, съгласно поддържаните от СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, начини за разплащане.

  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg;;

  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg в Интернет;

  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, електронен магазин yangfamilytaichi.bg; А чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https:// yangfamilytaichi.bg / или друго средство за

  комуникация от разстояние.

  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на  СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД в Интернет.

  (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

  (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

  Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

  IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕГЕРА

  Чл. 7. (1) За да използва  СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква

  регистрация.

  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

  (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

  (5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

  (6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

  Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

  (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

  (3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

  (4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

  (5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

  (6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД.

  (2) Договорът се сключва на български език.

  (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://yangfamilytaichi.bg/page/общи-условия/

  (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

  (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

  (6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

  (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

  (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

  Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

  (1) Извършване на регистрация в СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД;

  (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД чрез идентифициране с име и парола;

  (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД и добавянето им към списък със стоки за покупка;

  (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

  (5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

  (6) Потвърждение на поръчката;

  VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД, може да се направиизвод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона заелектронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

  Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД.

  (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД.

  (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

  - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД;

  - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

  (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД преди сключването на договора за покупко-продажба.

  (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на СОЛО КЕПИТЪЛ ЕООД.

  (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

  Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

  (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

  Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  - за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

  - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

  - за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

  - за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

  - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

  (3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоста